Haiti, Maurisk Bad (Gerome), Fælledvej

Haiti, Maurisk Bad (Gerome), Fælledvej

185 x 128 cm